MSDN Sommarpratare - Jost Werdenhoff, inUse

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Tillsammans med Johan Lindfors och Robert Folkesson från Microsoft bekriver Jost Werdenhoff, affärsansvarig och interkationsdesigner från inUse, hur man kan se på design, roller i projekt samt behovet av att utgå ifrån vilken nytta som en design skall tillföra en verksamhet när man utvecklar nya IT-system. Diskussionen avslutas med en diskussion kring vad som kan tänkas vara intressant i framtiden ur ett interaktionsdesignsperspektiv.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.