.NET Conf UY v2015 - Keynote: Microsoft Development platform hoy