DevDayKyiv

Page 1 of 2

DevDayKyiv
18 episodes

13 Speakers:

  • Nick Landry
  • Nikola Metulev
  • Alan Mendelevich
  • Andriy Ivashentsev
  • Anton Moldovan
  • Dmitry Nikonov
  • Georgiy Mogelashvili
  • Larry Lieberman
  • Laurent Ellerbach
  • Olanovskiy Dmitriy

Filters

List of Episodes