var Sovia = new Tech();

var Sovia = new Tech();
10 episodes

14 Speakers:

 • Satya Nadella
  Satya Nadella
 • Ami Turgman
  Ami Turgman
 • Bojan Vrhovnik
  Bojan Vrhovnik
 • Damian Widera
  Damian Widera
 • Debbi Hoehn
  Debbi Hoehn
 • Jakub Gutkowski
  Jakub Gutkowski
 • Josh Gavant
  Josh Gavant
 • Karol Zak
  Karol Zak
 • Karol Żak
  Karol Żak
 • Marek Byszewski
  Marek Byszewski

Live Event

List of Episodes