. <- point

 

 

@_@ <- RetroRecursion

 

Smiley