@Energized Tech PowerShell MVP ... dude, dude, dude ...

$EnergizedTech = (-not (Stop-DayJob))