Azure Mobile Services

Play Azure Mobile Services
Sign in to queue

Description

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để tạo mới một dịch vụ Azure Mobile Services và tích hợp dịch vụ này vào ứng dụng Universal Windows Platform hay còn được biết đến với tên gọi khác ứng dụng Windows 10. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu trữ dữ liệu lên Windows Azure sử dụng dịch Azure Mobile Services, cách tạo một công việc định kỳ hoạt động theo một lịch trình đặt trước hoặc theo yêu cầu sử dụng Azure Mobile Services Scheduler và cách tạo đẩy một thông báo tới ứng dụng Windows 10 sử dụng dịch vụ Azure Mobile Services.

 Sample Project (Project mẫu): http://1drv.ms/1LkYRXM

In this video, we will show you how to create an Azure Mobile Services and intergrate it into an Universal Windows Platform app (well-known as Windows 10 app). We will show you how to store data in Windows Azure using Azure Mobile Services, how to create recurring tasks (jobs) which run on a pre-set schedule or on demand using Azure Mobile Services Scheduler and how to push a notification to Windows 10 app using Azure Mobile Services.

Tags:

Azure, Mobile

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents