(7) - සංකීර්ණ අවස්තාවන් අනුව නිගමනවලට එළැබීම -(Complex Decisions with Code)

Play (7) - සංකීර්ණ අවස්තාවන් අනුව නිගමනවලට එළැබීම -(Complex Decisions with Code)
Sign in to queue

Description

and/or, if හි පොකුරු භාවිතය හා elseif භාවිතය ඉගෙන ගනිමු. එමගින් ඔබට තවත් සංකීර්ණ ආදානයන් සදහා ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය ප්‍රගුණ කල හැක.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents