(14) - දෝෂ හැසිරවීම -(Handling Errors)

Play (14) - දෝෂ හැසිරවීම -(Handling Errors)
Sign in to queue

Description

ඔබගේ යෙදවුම බිදවැටීමකින් තොරව දිගටම පවත්වාගැනීම සදහා මූලිකවම අවශ්‍යය වන දොෂ හැසිරවීමේ සිද්ධාන්තයන් ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගනිමු.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents