(11) - බාහිර ගොනුවක් වෙත ලිවීම -(How to Save Information in Files)

Play (11) - බාහිර ගොනුවක් වෙත ලිවීම -(How to Save Information in Files)
Sign in to queue

Description

කේථයන් භාවිතයෙන් බාහිර ගොනුවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය හා එයට දත්තයන් ඇතුල් කරන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු.

Embed

Download

Right click to download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents