(6) - කේතයන් භාවිතයෙන් අවස්ථාවට අනුව නිගමනවලට එළැබීම -(Making Decisions with Code)

Play (6) - කේතයන් භාවිතයෙන් අවස්ථාවට අනුව නිගමනවලට එළැබීම -(Making Decisions with Code)
Sign in to queue

Description

Boolean විචල්‍යයන් හා if/else භාවිතය ඉගෙන ගනිමු. එමගින් පරිශිලකයගේ විවිධ ආදානයන් සදහා විවිධාකාර ප්‍රතිචාර ලබා ගන්නා ආකාරයන් ඔබට අත්හදා බැලිය හැක.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents