(6) - කේතයන් භාවිතයෙන් අවස්ථාවට අනුව නිගමනවලට එළැබීම -(Making Decisions with Code)

Play (6) - කේතයන් භාවිතයෙන් අවස්ථාවට අනුව නිගමනවලට එළැබීම -(Making Decisions with Code)
Sign in to queue

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents