(12) - බාහිර ගොනුවක අඩංගු දත්ත කියවීම -(Reading from Files)

Play (12) - බාහිර ගොනුවක අඩංගු දත්ත කියවීම -(Reading from Files)
Sign in to queue

Description

බාහිර ගොනුවක අඩංගු දත්තයන් කියවන ආකාරයන් ඉගෙන ගනිමු.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents