(8) - පුනරාවතන සිද්ධීන් -(Repeating Events)

Play (8) - පුනරාවතන සිද්ධීන් -(Repeating Events)
Sign in to queue

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

  • User profile image
    Yasmika

    මේ කරන වැඩේ නම් හුඟක් ප්‍රෙයා්ජනවත් දෙයක්. ගොඩක් ස්තූතියි. තාමත් ශ්‍රී ලංකාව තොරතුරු තාක්ෂණය අතින් පසුගාමී තත්වයක ඉන්නෙ, මේ පිළිබඳව අඩංගු වෙන දැනුම අල්ප නිසා. ඔයාලා මේ කරන වැඩේ තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න ඕනම කෙනෙක්ට ලොකු හයියක් වෙනවා. වැඩේ දිගටම කරගෙන යමු. අපි පෙන්නමු ලංකාවෙත් වැඩක් කරන්න පුළුවන් කොල්ලො කෙල්ලො හුඟක් ඉන්නවා කියලා.. ඔයාලට සුබ පැතුම්..

Add Your 2 Cents