(9) - සාධකයක් පවතින තුරාවට පුනරාවර්තනය -(Repeating Events Until Done)

Play (9) - සාධකයක් පවතින තුරාවට පුනරාවර්තනය -(Repeating Events Until Done)
Sign in to queue

Description

සාධකයක් තෘප්ත වනතුරු  පුනරාවර්ථනයන් සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙම කොටසෙන් ඉගෙන ගනිමු.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

  • User profile image
    Nuwan Konara

    Superb... These tutorial videos are very good for beginners. Thank u very much.
    Wish u all the best

Add Your 2 Cents