(4) - සංඛ්‍යා භාවිතය හා ගබඩා කිරීම -(Storing Numbers)

Play (4) - සංඛ්‍යා භාවිතය හා ගබඩා කිරීම -(Storing Numbers)
Sign in to queue

Description

සංඛ්‍යා සම්බන්ධ විචල්‍යයන් භාවිතය පිළිබදව ඉගෙන ගනිමු. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ගණනය කිරීම් සම්බන්ධ මූලිකාංග ඉදිරිපත්කර ඇති අතර තවද datatypes වෙනස් කරගන්නා ආකාරය ද අතුලත්ය.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents