(5) - කාලය හා දිනය සමඟ වැඩ කිරීම -(Working with Dates and Times)

Play (5) - කාලය හා දිනය සමඟ වැඩ කිරීම -(Working with Dates and Times)
Sign in to queue

Description

කාලය සම්බන්ධ විචල්‍යයන්හි හැසිරීම හා ඒ සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබදව අවබෝධයක් ලබා ගනිමු.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents