(24) - ඉදිරි පාඩම් පිළිබඳව සැකැවින් -(Recommended Resources and Next Steps )

Play (24) - ඉදිරි පාඩම් පිළිබඳව සැකැවින් -(Recommended Resources and Next Steps )
Sign in to queue

Description

මෙම කොටසින් ඉදිරියේදී ඔබ කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න වග පැහැදිල කර දෙනු ලබයි. එමගින් ඔබට වඩා හොද ප්‍රවේශයක් ඔබගේ ඉදිරි අරමුණු සදහා ලබා ගත ඇත.

Embed

Download

Right click to download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents