(8) - කොහොමද Directories කළමණාකරනය කරන්නේ? -(How Do I: Manage Directories)

Play (8) - කොහොමද Directories කළමණාකරනය කරන්නේ? -(How Do I: Manage Directories)
Sign in to queue

Description

Microsoft මගින් නිපදවන ලද domain එකක් සමග custom domain එකක් සිතියම් ගත කරන ආකාරයත්, accounts, subscriptions‍ සහ directories අතර සහ සම්බන්ධතාවයත් මූලික සිද්ධාන්තයන් පිළිබදව දැනුමත් මෙම කොටස තුල ගොනු කොට ඇ.ත.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents