(10) - කොහොමද Subscriptions හා Service Administrators කළමණාකරනය කරන්නේ? -(How Do I: Manage Subscriptions and Service Administrators)

Play (10) - කොහොමද Subscriptions හා Service Administrators කළමණාකරනය කරන්නේ? -(How Do I: Manage Subscriptions and Service Administrators)
Sign in to queue

Description

Subscription එකේ නාමය වෙනස් කරගන්නා ආකාරයත්, Azure Active Directory එකට Microsoft ගිණුමක් ඇතුලු කරගන්නා ආකාරයත් මෙම කොටසින් ආවරණය කෙරේ. ඊට අමතරව පරිශීලකයින් Service Administrator ලෙස subscription හි ස්ථාපිත කරීමටත් සෑදු නව Microsoft Account Service Administrator සමග පදධතියට පිවිසෙන ආකාරයත් මෙහි දක්වා ඇත.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents