(9) - කොහොමද Users, Subscription Roles, Directory Roles කළමණාකරනය කරන්නේ? -(How Do I: Manager Users, Subscriptions Roles, and Directory Roles)

Play (9) - කොහොමද Users, Subscription Roles, Directory Roles කළමණාකරනය කරන්නේ? -(How Do I: Manager Users, Subscriptions Roles, and Directory Roles)
Sign in to queue

Description

පෙර පියවරේ සම්බන්ධ කරුණු තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමින් නව පරිශීලකයින් අතුලත් කර ගන්නා ආකාරයත්, directory හා subscription roles අතර වෙනස හදුනාගන්නා ආකාරයත් මෙම කොටස මගින් ඔබට හැදෑරිය හැකිය.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents