(2) - ඇයි මේ Microsoft Azure -(Why Microsoft Azure)

Play (2) - ඇයි මේ Microsoft Azure -(Why Microsoft Azure)
Sign in to queue

Description

සංවිධානාත්මක ව්‍යුහයක් තුල Microsoft Azure හි වැදගත්කම තේරුම් ගැනීමටත් එමගින් එම සංවිධානය මුහුණ දෙන්නා වූ තොරතුරු තාක්ෂණික අවශ්‍යතාවයන් සඵල කර ගනීමට අවශ්‍ය දැනුම ලගා කර ගන්නා ආකාරයන් මෙම කොටසින් ආවරණය කොට ඇත.

Tags:

Azure, Cloud

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents