Εισαγωγή στο συντακτικό Razor

10 minutes, 42 seconds

Download

Right click “Save as…”

Το video αυτό κάνει μια εισαγωγή στο συναντικό Razor και απευθύνεται σε χρήστες με μικρή εμπειρία τόσο στο ίδιο το συνακτικό όσο και στο Web Development γενικότερα.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.